Provozní a ubytovací/návštěvní řád RS ,,POD TEMPLŠTÝNEM“

Provozovatel: K&K Royal Gastro s.r.o.

 1. Klient se po příjezdu hlásí v hospodě (recepce) a vyplní ubytovací kartu. Finanční vyrovnání za ubytování a služby s tím spojené klient provede v den nástupu, není-li dohodnuto jinak. Výše platby je dána předem a její základní výše je dána ceníkem.
 1. Při placení ubytování klient obdrží klíče od daného typu ubytování. V případě ubytování ve stanu je vyrozuměno místo k jeho postavení. Nástup na pobyt je od 14:00 není-li dohodnuto jinak.
 1. V den ukončení smluveného pobytu klient uvolní užívané ubytovací prostory do 10:00 není-li dohodnuto jinak a předá je ve stavu v jakém je převzal. Klíče od objektu klient odevzdá v hospodě (recepce)
 1. Klient se chová šetrně a zodpovědně ke svěřenému inventáři v daných prostorech a je povinen uhradit každou ztrátu, poškození inventáře nebo objektu, která vznikla po dobu jeho pobytu a to částkou, kterou stanoví provozovatel areálu.
 1. V žádném typu ubytovacího zařízení není povoleno kouřit. Rovněž není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče není-li dohodnuto jinak. Při každém odchodu z ubytovacích prostor klient zhasne světla. V případě zjištění technických závad na jakémkoliv zařízení je klient povinen tyto závady hlásit provozovateli.
 1. Provozovatel areálu nezodpovídá za škody vzniklé na majetku klienta. Nezodpovídáme za věci vnesené a odložené.
 1. V případě využití ubytovacích služeb klient podpisem na ubytovací kartě souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 1. Všichni návštěvníci ubytovacích zařízení dbají na čistotu a pořádek v celém areálu.
 1. Sociální zařízení pro ubytované je k dispozici v samostatných budovách, vedle budovy hospody. WC, sprchy a umývárny jsou otevřený celodenně.
 1. Pobyt zvířat v prostorách areálu je možný pouze po dohodě s provozovatelem a za předpokladu, že nebudou rušit a omezovat ostatní klienty střediska. Pohyb domácích zvířat v areálu je povolen pouze na vodítku (volný pohyb je zakázán). Majitel je povinen veškeré exkrementy po svých zvířatech ihned uklidit.
 1. Motorová vozidla mohou do areálu vjíždět pouze po domluvě a následně parkují do úrovně prvních chatek (před závorou a značkou ,,zákaz vjezdu“). Motorová vozidla parkujte tak, aby nebránila příjezdu a odjezdu ostatních návštěvníků.
 1. V prostoru areálu je několik ohnišť. Veškerá činnost spojená s rozděláváním ohňů je na vlastní nebezpečí. Ohniště nesmí používat osoby mladší 18-ti let bez dohledu osob starších 18-ti let. Rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa je přísně zakázáno.
 1. Odpad ukládejte ve vyhrazeném prostoru tj.: Odpadová místnost vedle budovy kuchyně.
 1. Ke sportování je možno k tomu využívat určená místa (hřiště) nebo volných travnatých ploch v areálu. Aktivita nesmí omezovat ostatní klienty.
 1. Neubytovaní návštěvníci mohou v areálu využívat pouze hlavní cestu , prostory hospody se zahrádkou a toalety jím vyhrazené.
 1. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 – 7:00. Důrazně vás žádáme o zdržení se činnosti a projevů, které by tento klid narušovaly. Rušení nočního klidu je oprávněným důvodem k ukončení pobytu ze strany provozovatele bez nároku na vrácení peněz.
 1. V případě úrazu kontaktujte jakéhokoliv zaměstnance, lékárnička na drobné úrazy je k dispozici v budově kuchyně.
 1. Všichni klienti v areálu jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě, že jej poruší, má provozovatel právo odstoupit od poskytování služeb a to bez nároku na náhradu a to i v případě, že klient hrubě porušuje základní morální kodex. (násilí v jakékoliv podobě, hrubé chování k ostatním klientům…)
 1. Tento řád je vyvěšen a k nahlédnutí na nástěnce areálu na budově kuchyně a na webových stránkách areálu (rspodtemplstynem.cz/provozni-a-navstevni-rad )
 1. Vstupem na pozemky areálu potvrzuje každý souhlas se všemi body tohoto řádu a zavazuje se k jejich dodržování. Za případné následky plynoucí z porušení tohoto řádu nese každá jedna osoba plnou odpovědnost.

Za provozovatele:

Jiří Koliáš